Regulamin uczestnika kolonii

 REGULAMIN UCZESTNIKA KOLONII:

1.Każdy uczestnik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania poniższego regulaminu. Winien stosować się do poleceń kierownika oraz wychowawców.

2. .Zabrania się samowolnego opuszczania terenu ośrodka. Wszystkie wyjścia poza teren ośrodka odbywają się w sposób zorganizowany, pod opieką wychowawcy. Uczestnicy kolonii zobligowani są do przestrzegania porządku dnia i udziału  w proponowanych zajęciach. Każdy uczestnik dba o czystość ośrodka i jego otoczenia.

3.Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu  i mieniu swojemu  i innych uczestników kolonii.

4.Zabrania się spożywania napojów energetyzujących, wulgarnego zachowania, wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania spokoju innym uczestnikom wypoczynku.

5.Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy. Zalecamy zdeponowanie pieniędzy u wychowawcy.

6.Za zagubiony sprzęt RTV (tablety, PSP oraz inne wartościowe rzeczy) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

7.Podczas ciszy nocnej w g.22.00-8.00 obowiązuje całkowity zakaz opuszczania swoich pokoi.

8. Uczestnik kolonii może korzystać z telefonu komórkowego  w wyznaczonych godzinach: w trakcie ciszy poobiedniej w g.14-15.30. W pozostałym czasie telefon jest zdeponowany u wychowawcy. 

9.Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na kolonii/obozie.

10.Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika i wychowawcy. Nie nadzorowana kąpiel jest surowo zabroniona. Uczestnicy kąpieli zobowiązani są przestrzegać zaleceń i nakazów ratownika. Kąpiel rozpoczyna się i kończy ustalonym sygnałem.

11.Przed wejściem do wody oraz po zakończeniu kąpieli odbywa się liczenie uczestników kąpieli. W czasie kąpieli zabrania się lekkomyślnych żartów (przewracania kąpiących się, itp.) oraz wywoływania mylnych alarmów.

12.W czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na poruszające się pojazdy mechaniczne. Jezdnię wolno przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, zachowując szczególną ostrożność. Zabrania się wybiegania na jezdnię, popychania oraz innych lekkomyślnych postępowań.

13.Uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy.

14.W trakcie wyjść uczestnicy zobowiązani są do założenia chust dostarczonych przez organizatora celem identyfikacji grupy.

15.W trakcie przejazdu autokarem zabrania się chodzenia w autokarze.

Nie zastosowanie się do w/w regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje włącznie z dyscyplinarnym usunięciem z kolonii  na koszt rodziców lub opiekunów. Wysyłając dziecko na kolonię akceptuję powyższy regulamin.

 

fb in
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron Częstochowa